2 500 000+ followers
Mere kundefeedback
Salgsbetingelser

Forord

Mærkevarebetegnelsen ”Instant Gaming” er fuldt ejet af INSTANT GAMING LIMITED. Ved at bruge dette websted, og ved at afgive en ordre, erklærer De ubetinget accept af salgsbetingelserne i deres nuværende helhed, og De erkender kategorisk at De er bundet af salgsbetingelserne. Før brug af dette website, eller afgivelse af en ordre, bedes De venligst læse privatlivspolitikken.

Artikel 1 - Definitioner

Instant Gaming – Fuldt ejet mærkevarebetegnelse, tilhørende INSTANT GAMING LIMITED, Hong Kong, Suite 2611, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, registreret med nummeret 1808100

Websted – Webstedet, som er tilgængeligt via internettet på adressen: https://www.instant-gaming.com

Bruger – Enhver person det benytter ethvert af webstedets funktioner og/eller har oprettet en konto på Webstedet.

Købende Bruger – Enhver fysisk eller juridisk person der køber produkter på dette websted;  

Ordre – En placering af en instruktion om køb af digitale varer eller tjenester af en bruger via webstedet.

Salgsbetingelser – Salgsbetingelserne, som opdateret fra tid til anden, herunder enhver efterfølgende aftale med den købende bruger, omfattende et sæt af regler der regulerer brugen af websitet foruden brugeres og sælgeres retigheder og pligter, fastsætter vilkår og betingelser for elektronisk levering af tjenesteydelser.

Privatlivspolitik – En samling regler, der regulerer behandling af persondata og politikker til beskyttelse af personlige oplysninger anvendt mod brugerne af Instant Gaming, og udgives, som ændret fra tid til anden på webstedet.

Konto – En konto på webstedet for en bruger, muliggør at brugeren kan benytte tjenester tilbudt gennem webstedet, og udnytte dets komplette funktionalitet.

Artikel 2 - Formål

Webstedet er en onlineplatform der tilsigter at muliggøre handel med digitale varer mellem brugere, købende brugere og sælgeres. Webstedet søger at facilitere salg af CD-licensnøgler i forbindelse med spil, der kan downloades online fra webstedet i form af et scannet kort, eller som en kode vist i tekstformat. Licenskoder er officielle nøgler, der muliggør oplåsning af helheden i et digitalt spil, downloadet fra downloadplatforme som er givet af spillets udviklere. Tilgængeligheden af kortene er baseret på lagerbeholdningerne. Et produkt der ikke er på lager, kan ikke købes, eftersom Instant Gaming deaktiverer salgsmuligheden, hvis licenskode eller -kort ikke er tilgængelige på et bestemt tidspunkt. For at undgå tvivl, bliver hverken brugere eller købende brugere opkrævet noget af Instant Gaming, eftersom adgang, brug og afgivelse af ordrer gennem webstedet er vederlagsfrit.

Artikel 3 – Accept af vilkår

3.1 Med forbehold for enhver ændring under betingelse 3.5 nedenfor, er disse salgsbetingelser de eneste betingelser hvorunder Instant Gaming gør forretninger med den købende bruger, og de skal styre ordren med komplet eksklusion af alle andre vilkår eller betingelser fra brugeren, herunder dennes agenter eller ansatte. (Dette inkuderer ethvert vilkår og enhver betingelse som brugeren måtte foregive at tilføre under enhver erkendelse eller bekræftelse af ordren, eller gennem ethvert andet dokument).


3.2 Alle beskrivelser af produkter og services på webstedet, eller ellers kommunikeret til enhver købende bruger af sådanne produkter er omtrentlige, og må ikke udgøre nogen form for kontrakt mellem Instant Gaming og den købende bruger. Instant Gaming er ikke ansvarlig overfor brugeren i forbindelse med fejl og udeladelser på webstedet, eller anden reklame for digitale varer eller andre produkter markedsført via webstedet.

3.3 Hver ordre afgivet af brugeren gennem webstedet skal anses for at være et tilbud fra brugeren om at købe varer underlagt disse betingelser. Instant Gaming har ret til at bekræfte brugerens betalingsmetode, fakturerings- og leveringsadresse før godkendelse af brugerens ordre. Instant Gaming skal enten udtrykkeligt acceptere ved at give meddelelse om accept, eller stiltiende ved at fuldføre ordren komplet eller delvist. Enhver form for godkendelse fra Instant Gaming vil resultere in en kontrakt mellem Instant Gaming og brugeren, underlagt disse salgsbetingelser.

3.4 Brugeren kan købe licenskoder, som kan bruges til at aktivere spil gennem spillets platform. Ingen ordrer kan ases for accepterede af Instant Gaming førend de bestilte digitale varer er blevet gjort tilgængelige og brugeren modtager den tilhørende bekræftelses-email. Instant Gaming skal forsøge at give brugeren besked i fald Instant Gaming nægter at acceptere en ordre, ved hjælp af den emailadresse eller anden kontaktinformation brugeren har oplyst sammen med ordren.
Så snart licenskoden er blevet valideret, vil den være opfattet som ”brugt”, når den er bekræftet af platformen.

3.5 Ingen vilkår, betingelser eller specifikationer – eller enhver lignende formulering eller ethvert lignende dokument – påtegnet, leveret med, eller indeholdt i brugerens ordre, må udgøre en del af kontrakten ingået ved ordrebekræftelse, som et resultat af at et sådan dokument er refereret i kontrakten, og brugeren frasiger sig enhver ret denne ellers måtte have til at basere sig på sådanne vilkår og betingelser.

3.6 Instant Gaming forbeholder sig retten til at begrænse eller annullere enhver mængde af varer tilgængelige for køb på ethvert grundlag, og til at ændre tilgængeligheden eller varigheden at ethvert tilbud på ethvert tidspunkt. Instant Gaming skal gennemføre ordrer efter brugerens krav, men kan – efter eget skøn – tilbyde erstatningsprodukter, hvor det er forespurgt af brugere, eller hvor produktet er blevet afløst af en nyere version. For at undgå enhver tvivl, må tidligere imødekommelser af sådanne brugerforespørgsler ikke fortolkes som tidligere kontraktmæssige ydelser under hvilke en bruger kan kræve at Instant Gaming fortsætter med at imødekomme sådanne forespørgsler i fremtiden. I det omfang ordrer ikke kan fuldføres komplet fra lageret, vil den ubrugte balance (efter brugerens valg) enten blive ført til restordre, til fuldførelse næste gang Instant Gaming har tilgængeligt lager, eller blive annulleret og tilbagebetalt til brugeren. Instant Gaming kan afvise enhver ordre, eller del af en ordre. 


3.7 Både Instant Gaming og brugeren anerkender at de ikke har påberåbt sig nogen erklæring, noget løfte eller repræsentation udstedt, givet, eller på vegne af den anden part, som ikke er nævnt i kontrakten indgået ved ordrebekræftelse eller i en bekræftelses-email; med undtagelse af en bekræftelses-email, der udgør en ændring af salgsbetingelserne der er styrende for en sådan kontakt. Intet i disse salgsbetingelser kan udelukke eller begrænse nogen af parternes ansvar for svindel eller svigagtig vildledning.


3.8 Brugerne skal være særligt opmærksomme på artiklerne 6 og 7 nedenfor.

Artikel 4 – Priser og betalingsmetoder

Priser er tilgængelige på ethvert tidspunkt på webstedet, og kan opdateres af Instant Gaming, og uden varsel til brugere eller købende brugere. Derfor kan priser variere fra dag to dag eftersom Instant Gaming forebeholder sig retten til at opdatere sådanne priser i overensstemmelse med sælgernes instruktioner. Betalingen behandles af: PAYOP LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ UK (Virksomhedsnummer 10390479). Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, giver bruger og/eller købende bruger Instant Gaming tilladelse til at overføre deres personlige oplysninger til betalingsoperatøren.

Artikel 5 – Adgang til tjenesten

5.1 Der er adgang til webstedet 24 timer om dagen, 7 dag om ugen, med undtagelse af tilfælde af force majeure eller vedligeholdsindgreb; og denne adgang er vederlagsfri. Hvis du har problemer med at opnå adgang til tjenesten, er webstedets tjenestesupport tilgængelig via email på [email protected]

5.2 Brugeren og købende brugere anerkender at Instant Gaming ikke må direkte, eller indirekte, sælge, blive tilladt at sælge, bortskaffe, eksportere, reeksportere eller på anden måde levere produkter til nogen lande eller enheder underlagt sanktioner eller embargoer administreret af Hong Kong, Den Europæiske Union eller nogen af Den Europæiske Unions medlemslande.


5.3 Brugeren eller købende brugere er opmærksom på, og forstår til fulde sammenhængen mellem spil, fotosensitiv epilepsi og anfald fremkaldt af videospil. Brugeren og den købende bruger anerkender betingelsesløst og uigenkaldeligt at Instant Gaming har taget alle rimelige skrift for at advare denne om sammenhængen mellem spil, fotosensitiv epilepsi og anfald fremkaldt af videospil.

Artikel 6 – Regler for brug af Internet

Brugeren eller den købende brugere er enige om internettets begrænsninger og egenskaber, og erkender særtligt: At brugeren eller de købende brugere er de eneste der er ansvarlige for brugen disse gør af disse informationer. Derfor kan Instant Gaming på ingen måde blive holdt civilretligt ansvarlig som følge af en udtrykkelig eller stiltiende forpligtelse, overfor nogen bruger eller købende bruger, for nogen skader - direkte, indirekte eller som følge af brugen af sådan information; at han kender til internettets natur, særligt dets tekniske ydeevne og responstiden for konsultering, forspørgsler og overførsel af information; at brugers eller købende brugers egen afsløring af personlige identifikationsoplysninger, eller generelt enhver form for information der af bruger eller købende bruger anses for værende fortrolig, udføres under dennes eget anvar; at det er brugers eller købende brugers eget ansvar at tage alle nødvendige skridt for at sikre at dennes computer muliggør visning af information; at det er brugers eller købende brugeres eget ansvar at tage alle nødvendige skrift for at beskytte sine egne data og/eller programmel imod infektioner fra virusser der cirkulerer gennem webstedet.

Artikel 7 – Begrænsninger og anvar

Instant Gaming er ikke ansvarlig overfor brugeren, den købende bruger eller nogen anden trejdepart for nogen skader - indirekte, særlige, følgeskader eller straffeskader (herunder tabt fortjeneste, tabt opsparing eller mistede forretningsmuligheder) – der måtte opstå som følge af, eller relaterende til, enhver kontrakt underlagt disse vilkår og betingelser, eller de forretninger de omfatter (for så vidt for kontraktbrud, erstatningsret, uagtsomhed eller andre handlinger) og uanset hvorvidt Instant Gaming er blevet oplyst om muligheden for sådan skade. I intet tilfælde vil Instant Gaming blive holdt ansvarlig som følge af defekter på produkter leveret af Instant Gaming. Den købende bruger erkender at Instant Gaming blot er et mellemled for markedsføring af varer købt på webstedet og ikke er involveret i design og fremstilling af sådanne varer, og erkender videre at disse begrænsninger gælder uanset ethvert manglende væsentligt formål med ethvert begrænset middel.

Artikel 8 - Force Majeure

Instant Gaming er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller for manglende udførelse af sine pligter som følge af hændelser udenfor dets kontrol, herunder, men ikke begrænset til, produktallokeringer, mangel, arbejdsmarkedskonfliker, uforudsete omstændigheder, Guds handlinger, andre parters handlinger eller undladelser, civile og militære myndigheders handlinger eller undladelser, regeringsprioriter, brande, strejker, oversvømmelser, svære vejrforhold, computerafbrydelser, terrorisme, epidemier, karantænebegrænsninger, optøjer eller krig. Instant Gamings leveringstid eller præstation vil blive forlænget med varigheden af en sådan forsinkelse, eller Instant Gaming kan, efter eget valg, annullere enhver ordre eller resterende del heraf, uden ansvar, ved at give brugeren besked.

Artikel 9 – Opsigelse og refusion

Med tanke på den digitale natur af licensnøglerne markedsført og solgt gennem webstedet, kan den købende bruger indgive en forespørgsel om refusion på betingelse af, at den købte licenskode ikke er blevet brugt. Forespørgsler om refusion skal indgives gennem webstedets kundesupportsektion indenfor 7 dage efter leverandørens levering af nøglen til den købende bruger.

I forhold til loven har den købende bruger automatisk frasagt sig sin ret til refusion, i det øjeblik lienskoden indløses. Hvis accepteret, kan refusionsprocessen tage op til 7 hverdage.

Artikel 10 – Ingen afkald

10.1 Manglende eller forsinket håndhævelse eller delvis håndhævelse fra Instant Gaming, brugeren eller den købende bruger, af nogen af bestemmelserne i kontraktens salgsbetingelser må anes for værende et afkald på nogen af dennes rettigheder i henhold til kontrakten.10.2 Ethvert afkald fra nogen part på noget brud eller mislighold i henhold til nogen bestemmelse i kontrakten af den anden skal ikke anses for at give afkald på ethvert efterfølgende brug eller mislighold, og kan på ingen måde påvirke de øvrige vilkår i kontrakten.

Artikel 11 – Partnerprogram

Tilknytningsprogrammet er ikke tilgængeligt i de følgende situationer:

- Ordrer med et totalt nettobeløb under 5€

- Brug af en sekundær konto eller en konto der på nogen måde er forbundet til partnerkontoen.

- Køberen har allerede besøgt partnerlinket for mere end en måned siden (Gælder ikke officielle partnere)DET ER FORBUDT for partneren at:

- bruge Adwords' eller Facebooks markedsføringsplatforme til at købe trafik.

- Benytte Instant Gaming brand til at markedsføre sit partnerlink uden vor accept.

- Udskifte, opfange, interferere med, hindre, forstyrre, eller på anden måde ændre en købende bruges adgang, visninger og brug af webstedet, et link eller en sælge side, herunder uden begrænsning enhver click-through eller trackbaseret transaktion.

- Bruge nogen form for cookieopsamlingsteknikker, herunder, men ikke begrænset til, pop-ups, frames, billeder, Javascript eller stylesheets.
- Placere links på nogen måde der kan (tilsigtet eller utilsigtet) vildlede nogen købende bruger.

- Forårsage nogen brug af et link i ond tro, eller på svigagtig måde, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af nogen enheder, programmer, inline frames, skjulte frames eller omdirigeringer.

Instant Gaming kan helt eller delvist tilbageholde udbetalinger af forfaldne beløb til partneren hvis noget brud på nogen af de ovenstående restriktioner er bekræftet.

Artikel 12 – Intellektuel ejendom

Brugeren erkender at Instant Gaming og dets licensgivere ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder og alle Instant Gamings printede opgørelser, og at komplet eller delvis reproduktion af sådant indhold og materiale uden Instant Gamings forudgående skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Artikel 13 - Databeskyttelse

Instant Gaming er en dataansvarlig under Personal Data (Privacy) Ordinance (Kap. 486 i Laws of Hong Kong). Derfor kan Instant Gaming gamme og bruge brugerens og dennes ansattes persondata med det formål at gennemføre forretning med brugeren. Herudover kan Instant Gaming dele sådanne data med organisationer der arbejder på vegne af Instant Gaming hvor som helst i verden (for eksempel kreditoplysningsbureauer, posthuse og call centre) i forbindelse med servicering af ordrer og Instant Gaming s forpligtelser under disse salgsbetingelser. Venligst se Instant Gamings privatlivspolitik på webstedet for alle detaljer.

Artikel 14 – Styrende ret og jurisdiktion

14.1 Kontrakten mellem Instant Gaming og brugeren eller købende brugere baseret på disse salgsbetingelser er gældende for hver ordre lagt via webstedet, og skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med Hong Kongs love, og bruger eller købende bruger underlægger Hong Kong-domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion, uden at dette begrænser Instant Gamings muligheder for at håndhæve kontrakten ved enhver kompetent domstol.14.2 Hvis nogen bestemmelse i disse salgsbetingelse af nogen juridisk kompetent ret, domstol eller noget juridisk kompetent administrativt organ, findes at være helt eller delvist illegal, ugyldig, omstødelig, umulig at håndhæve eller urimelig skal det, i det omfang den er illegal, ugyldig, omstødelig, umulig at håndhæve, eller urimelig, udskilles, mens resten af bestemmelserne i disse salgsbetingelser og resten af en sådan bestemmelse fortsat skal være i fuld kraft og virkning.

INSTANT GAMING LIMITED
Suite 2611, Langham Place Office Tower
8 Argyle Street Mongkok - Hong Kong
Registration number 1808100

Opret forbindelse til din IG konto

Oprettelse af din konto, gør at du kan se dit spil umiddelbart et par sekunder efter købet, men også få historien om dine tidligere ordrer på få klik.