2 500 000+ followers
Meer feedback van klanten
Verkoopvoorwaarden

Preambule

De merknaam “Instant Gaming” is volledig eigendom van INSTANT GAMING LIMITED. Door deze website te gebruiken en door een bestelling te plaatsen, verklaart u onvoorwaardelijk de verkoopvoorwaarden te accepteren, samen met alle algemene verkoopvoorwaarden; u bevestigt categorisch dat u akkoord gaat met deze verkoopvoorwaarden. Lees het privacybeleid voordat u de website gebruikt of een bestelling plaatst.

Artikel 1 - Definities

Instant Gaming – Dit merk is volledig eigendom van het bedrijf INSTANT GAMING LIMITED, gevestigd in Hong Kong, Suite 2611, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok en geregistreerd onder nummer 1808100

Site – De website die via het internet beschikbaar wordt gemaakt op het adres:  https://www.instant-gaming.com

Gebruiker – een persoon die functionaliteiten van de Site gebruikt en/of die een account op de Site heeft geregistreerd.

Betalende Gebruiker – een privépersoon of rechtspersoon die producten via de Site koopt.

Bestelling – het plaatsen van een instructie voor aankoop van digitale goederen of diensten door een Gebruiker via de Site.

Verkoopvoorwaarden – deze algemene verkoopvoorwaarden, van tijd tot tijd bijgewerkt, inclusief alle mogelijke latere geschreven overeenkomsten met de Betalende Gebruiker, die een set regels omvatten over het gebruik van de Site en over de rechten en verplichtingen van Gebruikers en Verkopers; ze vormen de algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten met elektronische middelen.

Privacybeleid – een set regels voor het reglementeren van de verwerking van persoonlijke gegevens en van het beleid ter bescherming van de privacy; deze worden door Instant Gaming op de Gebruikers toegepast en op de Site gepubliceerd, inclusief de wijzigingen die van tijd tot tijd worden doorgevoerd.

Account – een account dat op de Site voor een Gebruiker bestaat, waarmee de Gebruiker de diensten kan gebruiken die via de Site worden aangeboden en waardoor de Gebruiker van de volledige functionaliteit gebruik kan maken.

Artikel 2 - Doel

De Site is een online platform dat als doel heeft om de verkoop en aankoop van digitale goederen mogelijk te maken tussen Gebruikers, Betalende Gebruikers en Verkopers. De site heeft als doel om de verkoop van cd-keys voor games mogelijk te maken; deze kunnen online worden gedownload van de Site in de vorm van een gescande kaart of in de vorm van een code in tekstformaat. De codes zijn officiële keys waarmee het volledige spel, gedownload in digitale vorm van download-platforms waarop het door de ontwikkelaars van het spel is aangeboden, kan worden gedeblokkeerd. De beschikbaarheid van kaarten is afhankelijk van de voorraad. Een product dat niet op voorraad is, kan niet worden gekocht; Instant Gaming zal de koop ongedaan maken als de code of de kaart op het betreffende moment niet beschikbaar is. Om alle twijfel weg te nemen: er wordt niets door Instant Gaming in rekening gebracht aan Gebruikers en Betalende Gebruikers, omdat de toegang, het gebruik en het plaatsen van bestellingen via de Site gratis is.

Artikel 3 – Acceptatie van de voorwaarden

3.1 Deze verkoopvoorwaarden, onderhevig aan wijzigingen volgens voorwaarde 3.5 hieronder, zijn de enige voorwaarden waaronder Instant Gaming bereid is om met de Betalende Gebruiker te handelen; de Bestelling zal onderhevig zijn aan deze voorwaarden en alle andere voorwaarden van de Gebruiker of diens vertegenwoordigers zijn uitgesloten (inclusief alle mogelijke voorwaarden die de Gebruiker beweert toe te passen op de bevestiging van de Bestelling of op een ander document).3.2 Alle omschrijvingen van producten en diensten op de Site of die op een andere wijze aan een Betalende Gebruiker worden gecommuniceerd, zijn slechts een benadering en zullen geen deel uitmaken van het contract tussen Instant Gaming en de Betalende Gebruiker. Instant Gaming is niet aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker voor fouten of omissies op de Site of in reclames voor digitale of andere producten die via de Site worden aangeprezen.


3.3 Elke bestelling die door de Gebruiker via de website wordt geplaatst, wordt beschouwd als een aanbod door de Koper om de goederen onder deze voorwaarden te kopen. Instant Gaming heeft het recht om de betalingsmethode, factuuradres en verzendadres van de Gebruiker te controleren voordat de bestelling van de Koper wordt geaccepteerd. Instant Gaming zal uitdrukkelijk de Bestelling accepteren door middel van een kennisgeving of impliciet door de Bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Acceptatie door Instant Gaming zal resulteren in een contract tussen Instant Gaming en de Gebruiker, onderhevig aan deze verkoopvoorwaarden.3.4 De Gebruiker kan codes voor het activeren van games kopen via het platform. Geen Bestelling zal als geaccepteerd door Instant Gaming worden beschouwd, tot de bestelde digitale goederen beschikbaar zijn gemaakt en de Gebruiker de relevante e-mail met bevestiging heeft ontvangen. Als Instant Gaming probeert om de Gebruiker te bereiken om aan deze te communiceren dat Instant Gaming de Bestelling niet accepteert, zal het e-mailadres of andere contactgegevens worden gebruikt die de Gebruiker bij de Bestelling heeft opgegeven. Zodra de code is gevalideerd, zal deze als “gebruikt” worden beschouwd, zodra deze door het platform is geaccepteerd.3.5 Geen enkele voorwaarden of specificaties (of andere vergelijkbare formulering of document) bekrachtigd door, geleverd bij of deel uitmakend van de Bestelling van de Gebruiker, zal deel uitmaken van het contract dat geldig wordt op het moment van de bestellingsbevestiging, als gevolg van het feit dat er in het contract van zo’n document melding wordt gemaakt; de Gebruiker doet afstand van zijn recht, dat hij anders mogelijk zou hebben, om zich op zulke voorwaarden te verlaten.3.6 Instant Gaming behoudt zich het recht voor om elke mogelijke beschikbare hoeveelheid te kopen goederen van een Bestelling te beperken of te annuleren of de beschikbaarheid of de duur van bijzondere aanbiedingen op elk gewenst moment te wijzigen. Instant Gaming zal Bestellingen uitvoeren naar aanleiding van de wensen van de Gebruiker, maar mag geheel naar eigen goeddunken, vervangende producten aanbieden, indien gevraagd door de Gebruiker, of als er een nieuwere versie van het product bestaat. Om alle twijfel weg te nemen: alle voormalige situaties waarin aan zo’n verzoek van een Gebruiker is voldaan, zal geen contractuele basis vormen op basis waarvan een Gebruiker Instant Gaming kan vragen om ook in de toekomst aan zulke verzoeken te voldoen. Als een Bestelling niet volledig uit de voorraad worden gehonoreerd, zal (naar keuze) het niet gebruikte bedrag worden gebruikt om de Bestelling op latere datum uit te voeren (als Instant Gaming het product weer op voorraad heeft) of kan de Bestelling worden geannuleerd en het bedrag worden terugbetaald aan de Gebruiker. Instant Gaming mag ervoor kiezen om Bestellingen of delen van Bestellingen te weigeren.3.7 Zowel Instant Gaming als de Gebruiker erkennen dat ze zich niet baseren op enige andere uitspraak, belofte of vertegenwoordiging van of namens de ander die niet is vastgelegd in het contract dat is aangegaan bij de bevestiging van de Bestelling of in een andere e-mail met bevestiging; waarbij zo’n bevestigende e-mail geen aanvulling of wijziging is van de verkoopvoorwaarden waaraan het contract onderhevig is. Niets in deze verkoopvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van beide partijen voor fraude of frauduleuze vertegenwoordiging uitsluiten of beperken.3.8 Gebruikers moeten bijzondere aandacht geven aan de onderstaande Artikelen 6 en 7.

Artikel 4 – Tarieven en betalingsmethodes

De tarieven zijn te allen tijde beschikbaar op de Site en kunnen worden aangepast naar goeddunken van Instant Gaming. Daarom kunnen de prijzen van dag tot dag variëren, omdat Instant Gaming zich het recht voorbehoudt om deze prijzen in overeenkomst met de instructies van de Verkopers aan te passen. De betaling wordt verwerkt door: PAYOP LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ UK (Bedrijfsnummer 10390479). Door het accepteren van deze voorwaarden geeft de Gebruiker en/of Betalende Gebruiker toestemming aan Instant Gaming om diens persoonlijke gegevens door te geven aan het bedrijf dat de betalingen afhandelt.

Artikel 5 – Toegang tot de dienst

5.1 De site is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, met uitzondering van overmacht of onderhoudswerkzaamheden; de toegang is gratis. Als u problemen heeft met de toegang tot de dienst, kunt u direct via e-mail contact opnemen met de ondersteuningsdienst via [email protected]5.2 De Gebruiker en Betalende Gebruiker accepteren dat Instant Gaming het niet toestaat om direct of indirect geleverde producten te verkopen, laten verkopen, van de hand doen of opnieuw te exporteren naar landen of entiteiten die door de Europese Unie, Hong Kong of andere landen sancties zijn opgelegd.5.3 De Gebruiker of Betalende Gebruiker is zich bewust van en begrijpt volledig de relatie tussen games, fotogevoelige epilepsie en epileptische aanvallen als gevolg van videogames. De Gebruiker of Betalende Gebruiker erkent onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat Instant Gaming al het mogelijke heeft gedaan om hem te waarschuwen voor het verband tussen videogames en fotogevoelige epilepsie en epileptische aanvallen als gevolg van videogames

Artikel 6 – Regels voor internetgebruik

De Gebruiker of Betalende Gebruiker gaat akkoord met de eigenschappen en beperkingen van het internet en erkent in het bijzonder: dat de Gebruiker of Betalende Gebruiker de enige verantwoordelijke is voor hoe hij deze informatie gebruikt. Als gevolg daarvan zal Instant Gaming op geen enkele wijze, als gevolg van een uitdrukkelijke of stilzwijgende verplichting, aansprakelijk of verantwoordelijk zijn ten opzichte van een Gebruiker of Betalende Gebruiker, voor directe, indirecte of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van deze informatie; dat hij zich bewust is van de aard van het internet, vooral de technische prestaties en de vertraging die optreedt bij het opvragen of verzenden van informatie; dat de Gebruiker of Betalende Gebruiker zelf volledig verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van zijn persoonlijke gegevens, identificatiegegevens of andere informatie die door hem als persoonlijk wordt beschouwd; dat het de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Betalende Gebruiker is om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de technische mogelijkheden van zijn computer hem in staat stellen om informatie te bekijken; dat het de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Betalende Gebruiker is om alle nodige stappen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting met virussen die via de website circuleren.

Artikel 7 – Aansprakelijkheidsbeperking

Instant Gaming zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de gebruiker, de betalende gebruiker of enige andere derde partij, voor directe, indirecte, gevolgschade of punitieve schade (waaronder verloren winsten, verloren spaargelden of verloren zakelijke kansen) die het gevolg zijn van of verband houden met een contract dat onderhevig is aan deze voorwaarden of de transacties die hierin worden genoemd (voor contactbreuk, misleiding, onachtzaamheid of enige andere actie), ongeacht of Instant Gaming op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid tot zulke schade. In geen geval zal Instant Gaming aansprakelijk zijn voor defecten aan de goederen die door Instant Gaming zijn gekocht. De betalende gebruiker accepteert dat Instant Gaming alleen maar een platform is dat als tussenpersoon handelt voor het verkopen van de goederen die via de site worden aangeboden en verkocht; hij accepteert dat Instant Gaming niet betrokken is bij het ontwerpen en produceren van deze goederen en gaat er mee akkoord dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen ook van kracht blijven in het geval waarin een beperkte verhaalsmogelijkheid faalt in haar wezenlijke doel.

Artikel 8 - Overmacht

Instant Gaming zal niet aansprakelijk zijn voor vertragingen in levering of voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken die niet redelijkerwijs toerekenbaar zijn, met inbegrip, maar niet beperkt tot, producttoewijzingen, tekorten, arbeidsdisputen, onvoorziene omstandigheden, natuurrampen, daden of nalatigheid van derden, daden of nalatigheid van burgerlijke of militaire autoriteiten, regeringsprioriteiten, branden, stakingen, overstromingen, extreme weersomstandigheden, computeronderbrekingen, terrorisme, epidemieën, quarantaine-restricties, rellen of oorlog. Instant Gaming’s levertijd zal worden verlengd met de periode van deze vertraging of Instant Gaming mag, als ze daarvoor kiest, een Bestelling of een gedeelte daarvan annuleren door middel van een kennisgeving aan de Gebruiker, zonder aansprakelijk te zijn.

Artikel 9 – Annuleringen en terugbetaligen

Gezien de digitale aard van de keys die via de Site worden verkocht, kan de Betalende Gebruiker een verzoek tot terugbetaling indienen, onder de absolute voorwaarde dat de gekochte code niet is gebruikt. Terugbetalingsverzoeken moeten worden ingediend via de Klantenservice-sectie van de Site, binnen 7 dagen na de levering van de key door de Verkoper aan de Betalende Gebruiker.

In overstemming met de wet, heeft de Betalende Gebruiker automatisch afstand gedaan van dit recht tot annulering zodra de code is gebruikt. Als het terugbetalingsverzoek wordt goedgekeurd, kan het tot 7 werkdagen duren voordat het terugbetalingsproces is voltooid.

Artikel 10 – Geen afstand van rechten

10.1 Het verzuimen om of de vertraging in het volledig of gedeeltelijk toepassen van de bepalingen uit de contractuele verkoopvoorwaarden door Instant Gaming, de Gebruiker of de Betalende Gebruiker, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van de rechten waarop deze volgens het contract recht op hebben.10.2 Een afstandsverklaring door een van de partijen of een verzuim of inbreuk op de bepalingen uit het contract door de andere partij dient niet gezien te worden als afstandsverklaring voor een eventuele volgende inbreuk of verzuim en zal op geen enkele wijze invloed hebben op de andere voorwaarden uit het contract.

Artikel 11 – Affiliate programma

Het Affiliate programma is niet van toepassing in de volgende situaties:

- Bestellingen met een totaal NETTO bedrag lager dan 5€

- Het gebruik van een tweede account of een account dat op enige manier aan het Affiliate-account is gekoppeld
- De Koper heeft de Affiliate-link al meer dan een maand geleden bezocht (deze clausule is niet van toepassing op onze officiële partners)HET IS VERBODEN voor de Affiliate om: 
- Adwords of Facebook-advertentieplatforms te gebruiken om traffic te kopen

- onrechtmatig gebruik te maken van het Instant Gaming merk door het adverteren met de affiliate-link zonder onze toestemming.

- de toegang of gebruik door een Betalende Gebruiker van de Site, een Link of de Site van de Verkoper te vervangen, onderscheppen, hinderen, verstoren of op een andere manier te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot pop-ups, frames, afbeeldingen, Javascript of stylesheets.

- Links te plaatsen op een manier die (bewust of onbewust) een Betalende Gebruiker zou kunnen misleiden.

- te kwader trouw of op frauduleuze manier een Link te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van een apparaat, programma, robot, inline frames, verborgen frames of doorverwijzing.Instant Gaming kan geheel of gedeeltelijk betalingen achterhouden als blijkt dat een Affiliate deze bovenstaande restricties heeft geschonden.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

De Gebruiker erkent dat Instant Gaming en haar licentiehouders de intellectuele eigendomsrechten bezitten van de Site en van gedrukte inventaris van Instant Gaming en dat volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud en van dit materiaal strikt verboden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instant Gaming.

Artikel 13 - Gegevensbescherming

Instant Gaming is een gegevensbeheerder volgens de Verordening Persoonlijke Gegevens (Privacy) (hoofdstuk 486 van de Wetten van Hong Kong). Daarom mag Instant Gaming persoonlijke gegevens van de Gebruiker en haar werknemers bewaren en gebruiken om transacties met de Gebruiker aan te gaan. Instant Gaming mag verder ook zulke gegevens delen met organisaties die op andere plaatsen op de wereld namens Instant Gaming werken (bijvoorbeeld kredietinformatiebureaus, mailingbedrijven en callcenters) om Bestellingen te verwerken en de verplichtingen van Instant Gaming onder deze Verkoopvoorwaarden te vervullen. Zie ook het Instant Gaming Privacybeleid op de Site voor meer informatie.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en jurisdictie

14.1 Het contract tussen Instant Gaming en de Gebruiker of Betalende Gebruiker, gebaseerd op deze voorwaarden en van toepassing op elke Bestelling via de Site, is onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong; de Gebruiker of Betalende Gebruiker onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong, zonder echter het vermogen van Instant Gaming te beperken om het contact af te dwingen in een bevoegde rechtbank. 


14.2 Als een bepaling uit de Verkoopvoorwaarden door een rechtbank, tribunaal of bestuursinstelling geheel of gedeeltelijk illegaal, ongeldig, nietig, niet uitvoerbaar of onredelijk wordt verklaard, zal het gedeelte dat illegaal, ongeldig, nietig, niet uitvoerbaar of onredelijk is, ontbonden worden, waarbij de overige voorwaarden uit het Contract en het overige deel van de betreffende bepaling volledig van kracht blijven.

INSTANT GAMING LIMITED
Suite 2611, Langham Place Office Tower
8 Argyle Street Mongkok - Hong Kong
Registration number 1808100

Login met je IG account om door te gaan

We houden je gegevens privé en zullen nooit je gegevens verkopen voor commercieel geburik.